دسته بندی موضوعی

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند


موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با ارائه خدمات متمایز علمی-پژوهشی در زمینه های کسب و کار تلاش می نماید شرایط مناسب ارتقا دانایی مشتریان و افزایش ارزش افزوده واحد های تولیدی-خدماتی را به طور مستمر فراهم سازد.

عضو و دارنده رتبه ب1 از کانون مشاورین اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 

اهداف موسسه دانشمند

 

 

  • افزایش سهم بازار
  • رشد و ارتقاء سرمایه ملی
  • ارتقاء مهارت های ادراکی ، انسانی و فنی مدیران
  • تحکیم ارتباط موثر و متقابل مراکز آموزش و تحقیقات عالی کشور با بنیاد در زمینه های مدیریت

مأموریت موسسه دانشمند


 

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با ارائه خدمات متمایز علمی-پژوهشی در زمینه های کسب و کار تلاش می نماید شرایط مناسب ارتقا دانایی مشتریان و افزایش ارزش افزوده واحد های تولیدی-خدماتی را به طور مستمر فراهم سازد.

 

 

 

بر اساس مصوبه هيأت امناي محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در سال 1380 مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند ايجاد و تشكيل گرديده و متعاقباَ مجله دانشمند (مؤسسه دانشمند) در آن ادغام گرديد. مؤسسه تا مورخ  88/05/20 به عنوان يكي از حوزه هاي واحد اصلي بنياد تحت ضوابط و چارچوب اساسنامه مصوب رياست محترم بنياد  ، اداره مي گرديد  .  پس از آن مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند در تاريخ 88/05/21 تحت شماره 24533 در اداره كل ثبت شركتهاي تهران، به ثبت رسيد.

تاریخچه