دسته بندی موضوعی

پرتال دانش


شبكه دانش، يک وب سايت تخصصی اطلاعات است که تحت قوانين جمهوری اسلامی ايران فعاليت می کند. اين وب سايت به عنوان يک پرتال اطلاعاتی، تمام قوانين مکتوب و يا عرفی حاكم بر کشور را محترم شمرده و خود را موظف به پيروی از آنها می داند.

اين سايت ضمن احترام به حقوق کاربران گرامی، خود را مجاز می داند تا در صورت لزوم، به گسترش و يا تعديل بندهای اين قوانين و مقررات اقدام نمايد.